Mine Vaganti NGO

Име Mine Vaganti
уеб сайт: www.minevaganti.org
Държава: Италия

MVNGO е създадено в Сардиния (Италия) през 2009 г. MVNGO има 4 офиса в Олбия, Сасари, Ури и Темпио Паузания и управлява дейността на един младежки център (Centro Santa Caterina, Sassari), с което обхваща цялата северна част на Сардиния.
Мисия: MVNGO насърчава между културния диалог, социалното включване чрез спорта и опазването на околната среда чрез неформално обучение. MVNGO е част от 3 международни мрежи - YEE, ISCA и MV International.
Услуги: MVNGO е доставчик на образователно обучение на местно и европейско ниво и има консултантска роля за публични и частни организации с цел популяризиране и развитие на европейски и транс-континентални проекти.
Програми: MVNGO работи по програмите Erasmus +, Хоризонт 2020, Европа за гражданите, Творческа Европа, EuropeAid, EaSi, Life +, IEE, Програмите на ООН (UNDEF) и фондации като EYF, Anna Lindh и Open Society.
Домакинтсво: MVNGO е акредитиран в ЕДС (КОД: 2015-1-IT03-KA110-005863), Еразъм за предприемачи, Еразъм + (чрез университета в Сасари), фондация Анна Линд, Национални фондове и Фондация Азербейджан.

Общи цели:
• Насърчаване на младежката мобилност, между културния диалог, доброволчеството и социалното сътрудничество между младите хора;
• Стимулиране на обмена на идеи и опит, взаимното разбирателство и равни права и възможности сред младите хора

Европа и страните от средиземноморския регион;
• Насърчаване на между културното разбирателство, равните възможности, уважението, активното гражданство и солидарността;
• Борба с дискриминацията, ксенофобията и нетолерантността;
• Насърчаване на уважението към природата (екологично мислене и действие) и разработване на нови възможности за работа;
• Ангажиране на млади хора с по-малки или липси на възможности.

Дейности:
• В областта на неформалното и информалното обучение, информиране и комуникация (младежки обмени, курсове на обучение, учебни сесии);
• Дейности за младежите: проекти на доброволци в местните общности, спортни дейности като здравословен начин на живот, спорт като инструмент за включване, екологични проекти за свободно изразяване на младите хора.

MVNGO успешно реализира множество проекти, свързани с:
• Спортни ценности, здравеопазване - Младежки обмен "ExSport ME Import us".
• Спортът като образователен инструмент - "Младежта в действие" - "Спорт за всички".
• Младежки обмен "Two Islands One Move", свързан със Седмицата на Движението 2013 г.
• Спортът като инструмент за интеграция - пилотна дейност на Европейската младежка фондация "Интерактивен спорт в Сардиния".
• Спортът като образователен инструмент за приобщаване чрез неформално образование - Обучителна програма "Образование и спорт за всички" - "Грюндвиг".

MVNGO има огромен натрупан опит в областта на неформалното обучение, спорта, социалното приобщаване, чрез управление на проекти през тези години с повече от 30 реализирани проекта.